ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის დამფუძნებლები:

• საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო www.mes.gov.ge
• სს ,,საქართველოს რკინიგზა“ www.railway.ge
• სსიპ ,,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“ www.gtu.ge

ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის პარტნიორები:

• გერმანიის რკინიგზის შვილობილი კომპანია DB E&C Alternate Text
• აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ISU Alternate Text